Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Cermenler
Cermenler

Cermenler (MÖ 100 – MS 300)

Almanya tarihi, bugünkü Almanya, Avusturya, Bohemya ve Polonya’nın batı bölümünü kapsayan Cermanya olarak adlandırılan yere yerleşmeleriyle başlamıştır. Cermenler bu dönem boyunca, Almanya, Avusturya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya’nın batısı, Hollanda, doğu Fransa ve kuzey İtalya’yı içine alan geniş sınırlara ulaşmıştır. MÖ 3. Yüzyıldan 9. Yüzyıla kadar bu bölgelerde yaşamışlardır.

Cermenler, Genç Bronz Çağında İsveç’in güneyinde, Danimarka Yarımadasında ve Kuzey Almanya’nın Ems ve Oder ırmakları ile Harz Dağları arasında yaşayan kabileler Cermen olarak kabul edilir.

Cermenler ya da Germenler, Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan Cermen dil kolunun atalarıdır. Cermen dilleri; Doğu Batı ve Kuzey olarak üç dala ayrılır. Cermenler, bugünkü Alman, İngiliz, İzlanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda halkının geldiği kökendir ve bu dillerin oluşumunu sağlamıştır. Kuzeyli ırkına mensupturlar.

Denizcilikle uğraşmışlardı. Göçebe ve savaşçıydılar. Cermen kabileleri hayvancılık, tarım ile geçimlerini sağlıyorlardı. Toprakta özel mülkiyet yoktu. Madencilik ve çömlekçilikle de uğraşmışlardı. Demir, silah yapımında önemli bir rol taşıyordu.

Cermenlerde o dönemlerde bir merkezi otorite yoktu, iç ve işleri bağımsızdı. Alman Tarihi döneminde ilk defa Şefliğe, MS 4.yüzyılda rastlanmıştır. Askerlerde seçim uygulanırdı ve hiçbir şekilde babadan oğla geçmezdi. Önderlere otorite hakkı sağlanmıyordu. Önderler örnek ve yönlendirici olmalıydı.

Cermen kabileleri, İskandinav toplulukları gibi doğa tanrıları Wodan’a, Tiwaz’a, Donar’a ve Frigg’e taparlardı. Din adamlarına rastlanmazdı. Ölümle yok olunacağına inanmaz, savaşçılarını silah ve diğer gereçlerle birlikte gömerlerdi.

cermenler
Cermenler

Cermenler dünya tarihinde, MS 2. Yüzyıl sonlarında Romalılarla savaşarak yer edindiler. Batı, Doğu ve Güney olarak üçe ayrıldılar. Romalıların hâkimiyetini kabul etmelerine rağmen aile hayatlarını korudular. Daha sonra yeni yer aramaya koyuldular. Avrupa Hun İmparatorluğu’nun kavimler göçüyle Avrupa’ya yol aldılar. Tuna ve Ren kıyıları dâhil, Karadeniz kıyılarına kadar yayıldılar. Romalılar, Germen kabilelerini kendi topraklarına yerleştirip, bu kabilelerden asker ve subay alıp, lejyonlar kurdu. Milattan sonra 4. Yüzyılda Avrupa Hunlarının saldırılarından kaçan Cermen kabileleri, doğudaki topraklarını batıya sürmeye başladılar. Roma imparatorluğu ile tanıştıktan sonra Hıristiyanlık onlarda da yayıldı ve kendi özlerini kaybettiler.

Kabile birçok kez istila edildiği için maddi buluntular azdır, Alman Tarihi destanlarından birkaçı; Beowulf ve Nibelungenlied Alman Tarihi yazılı edebiyata girmiştir. Kelt sanatından ve Gotlar aracılığıyla doğu sanatlarından etkilenen Cermen sanatının örnekleri arasında, mine işlemeli mücevherler, bunlarda yer alan hayvan figürleri, güneşi temsil eden gamalı haçları sayılabilir

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (962 – 1806)

Almanya tarihi, 900’lü yıllardan sonra Orta Avrupa’da Cermenler, Romalılar ve Gotlar arasında bir hâkimiyet mücadelesi devam ederken, Cermen İmparatorluğu, Büyük Otto tarafından 962 yılında, Saksonya, Bavyera, Suabiye, Türingiya, Loren ve Fanconia düklerini güç altına aldı, yani İtalya ve Bourgognu bölgelerini kapsayan bölgede kuruldu. Bu krallığın tam adı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu oldu. Bu krallık 844 yıl boyunca Orta Avrupa’da hüküm sürdü. Yönetim şekli olarak feodal yapı yani, tek bir hanedan, küçük devletçikleri ortak yönetmiştir. Habsburg Hanedanı, Hohenzollern Hanedanı, Wettin Hanedanı, Wittelsbach Hanedanı, Oldenburg Hanedanı federal bir yapıda yönetildi. Bu krallığı yöneten hanedan, Habsburg Hanedanlığından seçilmiştir.

kutsal roma germen
kutsal roma germen

Cermenler bu dönemde, Romalıların kültürlerine benzediklerini öne sürerek, bölgede güç kazanmış ve Hıristiyan dünyasından destek kazanmaya çalışmıştır. Habsburglar evlilik yoluyla bugünkü Bohemya, Macaristan, Felemenk, İspanya, Napoli, Sicilya bölgelerini ile Amerika ve Asya’daki İspanyol sömürgelerini ele geçirdiler. Böylelikle Almanya ve Avusturya devletlerinin temeli atılmıştır.  1519 yılında Avusturya Arşidükü V. Karl (Şarlken) adıyla Kutsal Roma Cermen İmparatoru seçildi. Büyüyen imparatorluğun topraklarını yönetmek zor olduğu için toprakların yarısının yönetimi kardeşi Ferdinand’a verildi.

Geniş yetkili hanedanlık sistemine bağlı olmasına rağmen, tek bir hanedandan seçim yapılması ile küçük devletlerin bağısız hareketleri sonucu imparatorluk zedelenmiştir. Feodaller ve Papa, İmparatorun gücünü kabul etmiyordu. İlk önemli anlaşmazlık 11.yüzyılda imparator 4. Heinrich ile Papa 7. Gregorius arasında ortaya çıktı. 7. Gregerius’un kendisini aforoz etmesi üzerine tahtı tehlikeye giren imparator, sonrada af dileyerek yeniden kiliseye kabul edildi.

Bu çatışma 300 yıl devam etti. Bu devam eden şiddetli savaşlar imparatorluğunun topraklarını ve kilise üzerindeki yetkilerini yitirmesiyle sonuçlandı.  1147 yılında, Prusya Kralı I. Friedrich taç giydi. Papaz Martin Luther, Katolik Kilisesi’ne 95 adet sorun yazdı. Bunlar Protestan Reformları’nın temelini oluşturdu. Lutheran Kilisesi’nin öğrenilmeye başlanmasıyla, birçok eyalet tarafından bu kilise yasaklandı. Bu din ve yönetim savaşları Otuz Yıl Savaşlarının ve reformun başlamasına neden oldu. 16. Yüzyıldaki reform hareketlerinden olumsuz etkilenen İmparatorlukta Katolik İmparator ve Protestanlığı savunan alman prensliği arasında çatışmalar yaşandı ve imparatorluk zayıfladı. Bu savaş Vestfalya Antlaşması ile son buldu. 1618-1648 yıllarında İmparatorluk federal bir yapıya bölündü ve yarı bağımsız devletler ile yönetilmeye başlandı.

1804 yılında Napoleon Bonaparte’nin Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun üstünlüğüne son vererek, kendini imparator ilan etti. Son imparator II. Franz’ın da 1806 yılında otoriterisinden vazgeçmesiyle İmparatorluk sonlandı.

Rönesans ve reform
Rönesans ve reform

Rönesans ve Reform (1814 – 1871)

Napolyon Savaşları biterken Avrupa’da düzeni yeniden sağlamak için Viyana Kongresi yapıldı ve 1814’te Alman Konfederasyonu kuruldu. Ama özgürlük, liberal sistemin arttırılması gibi konularda anlaşmazlıklar meydana geldi. Konferansta Almanya’nın yönetimi Avusturya’ya bırakıldı. Vergilendirme sistemi eyalet ekonomilerini geliştirdi. Genç aydınlar ve halk, Fransız ihtilalı ve milliyetçilik akımının etkisiyle daha fazla kanun hakkı istediler. Almanya bayrağı, bu olayları temsil eden siyah, kırmızı ve altın sarısı renkleri verildi.

Almanlar, Fransa öncülüğünde Avrupa’da gündeme gelen yenilikler ile kendi ülkelerinde de benimsemeye başladılar. Kral IV. Wilhelm tahta geçti ama eski güçleri kullanamadı. Bu yüzden tahttan vazgeçti ve yenilikçilere anayasayı öne sürdü. Bu esnada Prusya Kralı I. Wilhelm ile yaşanan anlaşmazlık savaşa dönüştü. Prusya, 1864 yılında, Otto von Bismarck öncülüğünde Danimarka Savaşını başarıyla sürdürdü. Prusya’nın Avusturya karşısındaki galibiyeti ile Kuzey Almanya Konfederasyonu kuruldu ve Avusturya bu konfederasyonun dışında bırakıldı.

alman imparatorluğu
alman imparatorluğu

Alman İmparatorluğu (1971 – 1918)

Alman İmparatorluğu ya da İkinci İmparatorluk, bilinen modern Almanya olarak 18 Ocak 1871’de Prusya ve diğer küçük devletlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik alman devletidir. Versay’da kuruldu. İmparatorlukta I.Wilhelm taç giydi. Artık İmparatorluğu Hohenzollern Hanedanı yönetiyordu. Başkent Berlin oldu ve Avusturya toprakların dışında bırakıldı. 1884 yılından itibaren Almanya, Avrupa dışında sömürgeler kurmaya başladı. Hızlı büyüyen ekonomisiyle, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri oldu, ordusu ve donanmasıyla güçlendi.

Bu dönemde Almanya, diğer güçlü ülkelerle dostluk kurmak ve Fransa’yla anlaşmak üzerine çalıştı. Ancak sömürgelere devam ederken Avrupa ülkeleriyle çekişmeye girdi. Fransa Büyük Britanya ve Rus İmparatorluğu ile ittifak kurabilirken, Almanya ise sadece Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu ile ittifak kurdu.

Almanya, sömürgecilik politikası gereği, Afrika’nın diğer Avrupa ülkeleri tarafından paylaşımına katılmak istedi. Berlin Konferansı ile Avrupa’nın büyük güçleriyle Afrika’yı paylaştılar. Almanya, Alman Doğu Afrikası, Alman Kuzey-Batı Afrikası, Togo ve Kamerun bölgelerini aldı. Bölge paylaşımları I. Dünya Savaşını da beraberinde getirdi.

Avusturya Arşidükü Ferdinan’ın 28 Haziran 1914’te suikasta uğraması ile I. Dünya Savaşı patlak verdi. Almanya’nın da içinde olduğu İttifak Devletleri savaşı kaybetti. II.. Wilheim ve tüm prenslerin tahttaki tüm haklarından vazgeçmesiyle Kasım 1918’de Alman Devrimi’ne girildi. Almanya’nın savaş pozisyonu Haziran 1919’da imzalanan Versailles antlaşması ile sona erdi. Almanya bu anlaşmanın onları aşağıladığını düşünüyordu. Sonrasında Almanya’da nasyonal sosyalizm yayıldı.

Weimer Cumhuriyeti
Weimer Cumhuriyeti

Weimer Cumhuriyeti (1918 – 1933)

1918’li yıllara gelindiğinde Rusya’daki devrimi örnek alan işçiler ayaklanarak işçi ve asker konseyleri kurdular. Ayaklanmaların önderi olan Kurt Eisner, Sovyet Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti. Friedrich Ebert’in başkanlığını üstlendiği Halk Komiserleri, sanayinin kamulaştırılması ve işçi kesimin siyasi haklarından faydalanması için çalışma süresini 8 saat olarak sınırlandırdı. Ocak 1919 Ayaklanmasında Spartakistlerin önderi olan Rosa Luxemburg ve Kurt Liebknecht, işçilere genel ve silahlı ayaklanma çağrısı yaptı. Bunalımın giderek arttığını gören Ebert, dönemin Genelkurmay Başkanı Groener’i ayaklanmayı bastırması için görevlendirdi. Groner ayaklanmaları kanla susturdu. Spartakist önderleri olan Rosa Lüxemburg ve Karl Liebknecht ve Kurt Eisner ayaklanma bastırılırken öldürüldüler.

Ayaklanmaların durması için 6 Şubat 1919 tarihinde toplanan kurucu meclis, Ebert’i başkanlığa getirdi. 11 Ağustos 1919 tarihinde yeni anayasa yürürlüğe koyuldu. Anayasa meclisi; İmparatorluk Meclisi (Reichstrat) ve Yasama Meclisi olarak ikiye ayrılıyordu. Anayasa ile devlet başkanı, başbakan ve bakanları seçilebiliyor, yasaları onaylayabiliyor, silahlı kuvvetleri yönetebiliyordu. Devlet başkanının yönetme hakkı yedi yıl sürebiliyor, bir dahaki seçimlerle tekrar iktidara gelebiliyordu. Ebert devlet başkanlığına devam ederken, Schidermann başkanlığa atandı.

Alman Devrim’inden başarıyla çıkan Almanya Cumhuriyet ilan etti. 11 Ağustos 1919’da Friedrich Ebert devlet başkanı olarak hükümeti kurdu. Monarşik yapı feshedilip yerine cumhuriyet kuruldu. Weimer Cumhuriyeti adını yeni kurulan anayasasının oluşturulduğu Weimer kentinden geliyor. Ancak devlet kendini “Deutsches Reich” yani alman İmparatorluğu olarak adlandırmaya devam etti.

28 Haziran 1919 tarihinde Versay Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın ağır mali ve askeri yükü Almanya’nın siyasi otoritesini de kısa sürede yozlaştırdı. Ağır hükümler, savaşın yarattığı yıkım ve ekonomik bunalım ile ülkede işsizlik oranı artmıştı. Bu koşullar altında Weimar Cumhuriyeti başarısız oldu. Bunalım 1920’den 1923 yılına kadar devam etti.  1920 yılında kurulan Nasyonal Sosyalist Parti, Versay Antlaşması’nın getirdiği askeri müdahaleler ve barış koşullarına karşı savaşı körükledi.

Ekonomik bunalımdan dolayı Almanya Tarihi bu dönemde Alman parası olan mark değerini yitirdi. Haziran 1923 tarihinde 4.2 trilyon mark 1 BD dolarına eşit oldu. Durumlar halkın Hitler’i seçmesine neden oldu. Adolf Hitler’in kurduğu Nazi Partisi üyeleri, Yahudilerin ekonomiyi sömürdüğünü öne sürdüler. Kasım 1923 yılında Münih’te darbe girişimi halk ile birlikte başlatıldı. Partiyi desteklemeyen General von Kahr, 19 göstericiyi öldürdü ve Hitler tutuklandı.

Maliye Bakanı ve ReichBank’ın Müdürü olan Dr. Schacht, 1924-1929 yılları arasında Almanya’nın kötü ekonomisini düzeltmek için çalışmalar hazırladı. Ekonomi düzelmeye başladı ve siyasi de sağcılar güçlenmeye başladı. 1925 yılında, Ebert’in ölümüyle Mareşal Hindenburg devlet başkanlığına getirildi. Hitler hapisten çıkınca tekrar partinin başına geçti. Tekrar yaşanan ekonomik kriz sonucu Nazi Partisi tekrar oyları geri kazanmaya başladı. Ancak 1932 yılında Hindenburg tekrar devletin başına geçti.

1933 tarihinde Almanya tarihi en önemli liderlerinden Adolf Hitler’in Şansölye olarak onurlandırılması ve hükümeti kurma yetkisinin verilmesine kadar görevde kalmıştır. Weimer Cumhuriyeti, Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle sona erdi. 1919 Anlaşmasının yürürlüğü 1933’e kadar devam etti. 1934 yılında Hindenburg’un ölümüyle Hitler, Devlet Başkanlığını ele geçirdi ve Weimer Cumhuriyeti devri sonlandı. Almanya tarihi, yeni ve dünya çapında çokça eleştirilen bir boyut kazanıyordu

Hitler
Hitler

3.Reich / İmparatorluk(1933 – 1945)

Hitler’in şansölye olduğu ilk aylarda, Naziler bireylerin ve kurumların Nazi hedefleriyle uyumlaştırılmasını öngören bir “işbirliği” politikası oluşturdu. Kültür, ekonomi, eğitim ve hukuk Nazi kontrolü altına alındı. Nazi rejimi ayrıca Alman kiliselerini “yeniden düzenleme”ye koyuldu ve başarılı olamadı. Katolik ve Protestan din adamlarının çoğunluğundan büyük bir destek aldı. Hitler, diktatörlüğünün kaynağını İmparatorluk Başbakanı, İmparatorluk Şansölyesi ve Führer (Nazi Partisinin başkanı) olmasından alıyordu. Hitler’in içişlerini ilgilendiren yasalarda ve Alman dış politikasında son sözünü söyleme hakkı vardı. O dönem Almanlar ırkçı bir inanışla yönetiliyordu. Kadınlar bu konuda, devlet için önem arz ediyordu. Yahudi ve Romanların bölgeden uzaklaştırılması gerekiyordu.

27 Şubat 1933’te Reichstag şüpheli bir yangın çıktı. Bazı demokratik haklar değiştirildi. Meclis, Hitler hükümetine yasama ile ilgili tam yetki verdi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi bu durumu reddetti. Bütün endüstrisi savaş üzerine ayarlandı ve Hitler Büyük Almanya’yı kurmak üzere hazırlıklara başladı. Sovyetler Birliği ile Molotov-Ribbentrop Antlaşması imzalandı. Almanya’nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’ya girmesi II. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebebiyet verdi. Almanya, Avrupa’yı işgal etti.

22 Haziran 1941’de Hitler, Ruslarla yapılan antlaşmayı feshe etti, Doğu cephesi açıp Rusya’ya saldırdı ve hızlı bir şekilde topraklara yayıldı. Stalingrad ise o sırada Sosyalist Partisinin Rusya’da yayılmasını durdurdu. Askerler geri çekildi ve Almanya savaşı kaybetti. Almanya, 8 Mayıs 1945’te teslim olarak Berline döndü. Holokost yani Yunan Soykırımı 11 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bunların 6 Milyonu Yahudi, 3 milyonu Polonyalı idi. Geriye kalan 2 milyon insan ise II. Dünya Savaşı sırasında öldürülen siviller oldu. Toplam 35 milyon insan öldü. Almanya tarihi boyunca kaybedilen can sayısının en çok olduğu dönemlerdi. Adolf Hitler, 30 Nisan 1945’te Berlin’deki yer altı sığınağı Führerbunker’de kendini vurarak intihar etti.

Almanya bölünme ve birleşme
Almanya bölünme ve birleşme

Bölünme ve Birleşme (1945-1990)

II. Dünya Savaşı on milyona yakın Alman sivil ve askerin ölümüyle sonuçlandı. Almanya ve Berlin savaşı kazanan dört büyük devlet tarafından işgal bölgesine ayrıldı. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın işgal bölgelerini birleştirmesiyle 23 Mayıs 1949’da Federal Almanya Cumhuriyeti kuruldu. 7 Ekim 1949’da Sovyet Birliği, işgal ettiği yere Doğu Almanya’yı kurdu. Federal Almanya genellikle Batı Almanya olarak bilinir. Batı Almanya da liberal parlamenter cumhuriyet kuruldu. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile anlaşan Batı Almanya, Pazar ekonomisine yoğunlaştı. 1950’lerden sonra ekonomi kalkınmaya başladı.

Batı Almanya, 1955 yılında NATO’ya katıldı. 1958 yılında ise Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bu sırada Doğu Almanya ise Sovyet Birliği ile ilişkilerini güçleştirdi. Doğu Almanya da Sovyet sistemiyle ekonomi bakımından güçlendi. Doğu Almanya’daki bazı vatandaşlar Batı Almanya’nın sistemini daha çok desteklediği için Doğu Almanya’ya kaçıyordu. Bunu önlemek için 1961 yılında Berlin Duvarı inşa edildi. Almanya tarihi önemlilerinden, Berlin Duvarı, Soğuk Savaş imajı veriyordu. Bu gerilim Batı Almanya Başkanı Willy Brandt’ın çıkardığı yasa ile 1970’lerde azalmaya başladı.

Doğu Almanya’ya göç arttı. Böylece birleşme daha kolay hale geldi. Nihayet iki ülke birleşti ve başkent Berlin oldu. 3 Ekim 1990 tarihinde Doğu Almanya (Alman Demokratik Cumhuriyeti), Batı Almanya’ya (Almanya Federal Cumhuriyeti) dâhil oldu. 18 Mart 1990 tarihinde yapılan ilk seçimlerden sonra, iki ülke arasında görüşmeler Birleşme Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Almanya Tarihi kayıtları bu döneme kadar yazılıdır.

Bu içeriğimde sizlere ilk yazım olan Almanya tarihi nedir? Alman tarihi hakkında kısa bir derleme yaptım.Umarım sevmişsinizdir. İyi okumalar dilerim..

İlginizi Çekebilir: Fransız İhtilali Sonuçları

Ebru makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: Almanya Tarihi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.