Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

İletişim süreci kaynağın, iletmek istediği iletiyi kodlayarak alıcıya iletmesiyle başlamaktadır. İletilmek istenilen mesajın alıcı tarafından anlaşılır, yalın ve algılanabilir olması şarttır. Bizler sizler için iletişim süreci ve iletişim süreci aşamalarını sizler için inceledik, keyifli okumalar.

İletişim Nedir?

Geçmişten bu güne iletişim kavramı hayatımızda büyük bir yere sahiptir. Latince kökenli olan iletişim sözcüğünün karşılığı ise communication’dur. İlkel çağlardan günümüze kadar aktarılan iletişim kavramı o dönemlerde jest ve mimiklerle, el kol hareketleriyle, duvarlara çizilen resimler ve seslerle iletişim sağlanıyordu. 21. yüzyılda ise iletişim kavramı dijitalleşmenin de etkisiyle başka bir boyuta taşındı. 19 ve 20. yüzyıllarda telefon, mektup ve telgraf gibi iletişim araçlarının kullanımının artması ile kişilerarası ileti alışverişi sağlanmaya başlanmıştır. Toplumlar arası bilgi alışverişi de zaman içerisinde iletişim araçları ile sağlanmıştır. Yani iletişim kavramı, alıcı ve kaynak arasında bilgi alışverişi veya karşı tarafa bilgi aktarma anlam kazandırma olarak tanımlanmaktadır. Bireyler daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için içinde bulunduğu aile veya sosyal çevresindekiler ile iletişim kurmaktadır. Bedensel ihtiyaçlar ve psikolojik açıdan iyi hissetmek için de kişilerarası iletişim süreci oldukça önemlidir.

İletişim Türleri Nedir
İletişim Türleri Nedir

İletişim Türleri Nelerdir?

Sözlü İletişim

İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda toplumsal olarak yaşamın her alanında özellikle de meslek ve ticari yaşamda kişilerin kullanmak zorunda kaldığı iletişim türü olarak tanımlanmaktadır. Kişiler arası iletişimde yüz yüze görüşmeler, hitaplar, yapılan telefon görüşmeleri, eğitim kursları, resmi konferanslar veya sözlü programlar gibi çeşitli alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Sözlü iletişimin olmazsa olmazı ise dildir.

Sözsüz İletişim

İletişim denildiğinde akıllara sadece konuşma gelse de aslında iletişim için tek unsur konuşmak değildir. Dil birincil iletişim aracı olarak görülse de mesajın iletilmesine katkı sağlayan unsurlar bulunmaktadır. Kişilerarası iletişim esnasında uygulanan jest ve mimiklerin doğru kullanımı, göz hareketleri, duruş, ses tonu veya dış görünüş gibi unsurlar sözsüz iletişimin oluşmasındaki en önemli unsurlardır.

Yazılı İletişim

Karşı tarafa iletmek istenilen mesajın alıcı tarafından algılanması ve anlaşılması oldukça önemlidir. Mesajı oluşturma esnasında kullanılan dilin kişilerarası iletişime uygun olarak hazırlanması ve yazı diline çevrilerek aktarılması gerekir. Yazılı iletişim araçları ise; rapor, özetler, makaleler, afişler, ilan ve bültenler veya el kitapları olarak sıralanabilir.

İletişim Süreci Nedir?

İletişim kavramı aynı insan yaşamı gibi belli süreçlerden geçmektedir. İletişim sürecinin olumlu geçmesi için iki faktörün yani alıcı ve kaynağın olması gerekir. Göndericinin zihninde oluşan mesajı kodlamasıyla iletişim süreci başlamış olur. Bu kodlama sözcükler, rakamlar, beden dili veya şekillerden oluşabilmektedir. Kişilerarası iletişim süreci düşünce, bilgi ve tutumların toplumlara veya kişilere aktarımı esnasında ortak semboller aracılığıyla oluşan bir süreçtir. İletişim süreci belli bir güzergah izlemektedir. Mesajın ilk çıktığı kişiden ulaştığı yere kadar tamamlayıcı bir sistemden oluşmaktadır. İletişim sürecinin 5 temel aşaması bulunmaktadır. Bunlar; Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirimdir.

İletişim Süreci Aşamaları Nelerdir
İletişim Süreci Aşamaları Nelerdir

İletişim Süreci Aşamaları Nelerdir?

Kaynak (Gönderici)

İletişim süreci sırasında kaynak, karşı tarafa mesaj iletmek amacıyla bir süreç başlatır. İletişim sürecinin oluşması için göndericinin olması gerekir yoksa iletişim kurulamaz. Göndericinin mesaj iletme işlemi amaca bağlı olmalı ve nedenleri bulunmalıdır. Bu sayede karşı tarafa iletilen mesajlara verici rolü üstlenmektedir. İletişim süreci ve etkisi büyük ölçüde mesajı ileten tarafın yetenek ve bilgi hazinesiyle ilgilidir. Oluşturulan doğru iletişim ile de süreç vericinin zihinsel gücü ile başlar. Alıcıya ulaştırılan mesaj duygu, düşünce ve bilgiye çevrilerek zihninde gelişim gösterir ve kelimelere, şekillere veya sembollere dönüştürülerek karşı tarafa gönderilir. Bu noktada en önemli husus alıcının algılayabileceği şekilde bir mesajın oluşturulup gönderilmesidir diğer türlü gönderilen mesaj algılanamaz. Kaynağın taşıması gereken özellikler ise; kodlama özelliğine sahip olmalı, içinde bulunduğu konuma ve rolüne uygun davranış sergilemelidir. Kaynak alıcı tarafından tanınmalıdır ve kaynağın belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir.

Mesaj

Vericiden (kaynak) alıcıya iletilen uyarıcılar ve sembollerin tamamına mesaj nedir. Yazılı mesajların yanı sıra sözsüz mesajlar da oldukça sık kullanılmaktadır. Mesaj alışverişi esnasında eylemler, konuşma veya yazışmalar gibi tüm faktörler mesaj niteliği taşımaktadır. İletilen mesajların anlamları kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını dolaylı yoldan açıklamaktadır. Bu durumda da ileti vericinin alıcı tarafından ortaya çıkartmak istediği duygu ve düşünceler olarak da tanımlanmaktadır. İletişim süreci içerisinde mesajın taşıması gereken özellikler ise; iletilen mesajın anlaşılır, sade ve yalın olması gerekir, mesaj açık olmalıdır, mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır, doğru zamanda iletilmesi gerekir.

Kanal

İletişim süreci içerisinde kanal, mesajı kaynaktan alarak alıcıya ulaştıran araçtır. İletilmek istenilen mesajın kaynaktan alıcıya ulaştırılabilmesi için bir kanala ihtiyaç vardır. İnsanların iletilen mesajı doğru algılayabilmesi için beş duyu organına gerek vardır çünkü onların iletişim kanalının temelini oluşturur. Telefon ile yapılan iletişimde kanal telefon hatlarıdır. Sözlü iletişimde ise kanal havadır. Olumlu iletişim sürecine uygun kanalı seçmek için de hedefin özelliklerini iyi bilmek ve anlamak gerekmektedir. Alıcı ve kaynak arasında oluşan bilgi aktarımı için kanal uygun ise o kanal doğru kanaldır ve kullanılması önerilir. Mesajın hedefe iletilmesini sağlayan en önemli araç ve yöntemlerden biri olan kanal mektup, telefon, Televizyon, internet veya sosyal ağlar vb. araçlar iletişim sürecinin doğru gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Mesajı alan kişi sembolleri bilmiyor veya anlamıyor ise mesajı ileten kişinin verdiği mesajı anlamayacak ve olumlu iletişim süreci gerçekleşmeyecektir. Örgütsel iletişim süreci içerisinde kanalları inceleyecek olursak da bunlar, resmi kanallar ve resmi olmayan kanallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Alıcı (Hedef)

İletişim süreci içerisinde kaynağın gönderdiği mesajı alan kişi ve kişilere alıcı yani hedef denilmektedir. Hedef, mesajı alır ve sembolleri çözümleyerek iletişim sürecini sürdürmeye devam eder. Eğer hedefe iletilen mesaj algılanamaz ve yorumlanamaz ise iletişim süreci tamamlanmamış olur. İletilen mesaj mutlaka hedef yani alıcı tarafından algılanmalıdır. Bu durum özellikle örgütsel iletişimde kaynağın göndermiş olduğu mesajın sadece algılanması yetmez alıcının harekete geçmesi ve istenilen davranışı gerçekleştirmesi beklenir. Yani iletişim süreci içerisinde alıcının sadece iletiyi algılaması değil, kaynağın istediği davranışı da yerine getirmesi gerekir. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen iletişim süreci olumlu hale gelebilir.

Son olarak kaynak tarafından oluşturulan kodlamaların alıcı tarafından aynı doğrultuda kodunun çözümlenmesi gerekir. Yani mesajı alan tarafında aynı anlamı çıkartması ve yorumlaması gereklidir. Alıcının taşıması gereken en önemli özellik ise aktif dinleme yeteneğine sahip olması gerekir. İletişim süreci için aktif dinleme oldukça önemlidir ve aktif dinleyici olabilmek için ise;  sessizliğin sağlanmış olması, ön yargı değerlendirme ve genellemelerden arınmış olması, konuşmacının sözü kesilmeden dinlenmeli, sabırlı olunmalı ve kaynak ile empati kurulmalıdır. Olumlu iletişim süreci için, alıcının sahip olması gereken özellikler ise; mesajı doğru algılayabilmesi, bilgili ve geri besleme yeteneğine sahip olmalı, seçici olmalı, içinde bulunduğu sürece uygun davranmalı ve alıcı kaynak olma özelliğini taşıması gerekir.

Kodlama (Kod Açma)

İletişim süreci içerisinde kaynak tarafından alıcıya gönderilen mesajın hedef tarafından da algılanabilecek ve yorumlanacak bir şekilde çevrilmesine kodlama veya kod açma denilmektedir. Mesajı gönderen kişi mesajı kodlarken, alıcının özelliklerini ve bilgi deneyimlerini de dikkate almalıdır. Kod açma işlemi genellikle kaynak tarafından iletilen mesajın kodunun çözümlenerek algılanması olarak bilinir. Bilinmesi gereken en önemli husus ise, alıcı kod açma işlemini, kaynak ise kodlama işlemini yerine getirmektedir. Bu iki işlem sırasında kaynak ve alıcının ortak bilgi birikimine sahip olması, deneyim ve kültürel olarak da gelişmiş olması oldukça önem taşır. Her iki tarafında ortak özellikleri artmaya devam ettikçe, kodlanan mesajın alıcı tarafından da kaynağın kodladığı ve anlamlandırdığı şekillerde çözülmesine fırsat tanır. Tam tersi alıcı ve kaynak arasında ortak özelliklerin azalması durumunda kaynağın A olarak kodladığı mesajı alıcı B olarak algılar ve bu şekilde kod açma işlemini gerçekleştirir. Tüm bu döngünün yani ortak özelliklerin kesiştiği ortak tecrübe alanı denilmektedir.

Geri Bildirim (Feed-back-Dönüt)

İletişim içerisinde geri bildirim, kaynağın alıcıya ilettiği mesajların algılanması, yorumlanması ve doğru kodlanması sonucunda vericinin yanı mesajı alan kişinin vermiş olduğu yanıt veya tepkimelerin tamamına denir. İletişim süreci boyunca, vericinin alıcıya gönderdiği mesaj ile aslında iletinin alınıp alınmadığının, mesaj alındıysa doğru anlaşılıp anlaşılmadığının ve ne derece algılandığı gibi tüm soruların cevaplarına ulaşabilir. Aracılı iletişim kurmak ile yüz yüze iletişim kurmak arasındaki en temel fark geri bildirimdir. Geri bildirim yüz yüze iletişimlerde anlık olarak gerçekleşirken aracılı iletişim sürecinde geri bildirimler dolaylı yoldan ve gecikmelidir. Neden-sonuç arasındaki bilgi akışının sağlanmasına imkan tanıyan geri bildirim, hedef kitlenin istek ve beklentilerinin de kolay bir şekilde karşılama imkanı tanır.

Bu içeriğimizde siz değerli okuyucularımıza iletişim nedir ve iletişim süreci içerisinde olması gereken faktörlerden genel olarak bahsettik. Bilgi alışverişinin sıkça yapıldığı günümüzde hem kitle iletişim araçları hem de kişiler arası iletişimde oldukça önemlidir. Sizler için hazırlamış olduğumuz içeriği umuyoruz ki beğenirsiniz. Sizler de konu ile ilgili yorum ve görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. 

İlginizi Çekebilir: Geçmişten Bugüne Televizyon Tarihi

Gulcan Saglam makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: İletişim Süreci Nedir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.