Gençlere değer katacak içeriklere Google Haberler'den abone olmak ister misiniz?.Google Haberlere Abone Ol. Gençliğe değer katma arzusuyla..

Herkese merhaba, bu yazımda siz okuyuculara işletme fonksiyonlarından ve işletme fonksiyonlarının işlevlerinden bahsedeceğim. Keyifli okumalar dilerim

İşletmenin Tanımı

İşletme esas itibariyle, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmet üreten ekonomik birime denir. İşletmeler üretim faaliyetlerinde bulunurlar ve başkalarının ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak temin ederler. Aslında işletmeler, ‘Pazar için’ üretim yaparlar, yani kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kişi ya da kuruluşlar değillerdir. Bir işletmenin bir çok amacı olabilir. Ama başlıca amaçlarına bakacak olursak, kâr sağlamak, satış geliri sağlamak, sosyal sorumluluk ve varlığını sürdürme ve büyüme olarak sıralanabilir. Ama klasik iktisatçılar işletmelerin ‘kar elde etmek amacıyla kurulduğu’ ve maksimum kar peşinde koştuğu varsayımını kabul ederler. Bunun, onların yegane amacı olduğunu savunurlar. Kısaca söylemek gerekirse, kar işletmeler için çok önemli bir kavramdır. İşletmenin başarı derecesini ölçer, verimli çalışanları motivasyonlarını yükseltmeleri açısından özendirir, ve hepsinden daha önemlisi, işletmenin varlığını sürdürmesini sağlar.

İşletmenin Özellikleri

İşletmenin Özellikleri

 • Pazar ortamında ve Pazar için faaliyet göstermelidir.
 • Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamalı, bununla beraber sahibine kar sağlama amacını göz ardı etmemelidir.
 • Varlığını sürdürmek, sürdürürken de büyümek için çaba sarf eden dinamik bir yapıya sahip olmalıdır.
 • Büyük ve büyük olduğu için dolayısıyla karmaşık bir yapısı olmalıdır.

İşletme Fonksiyonları

İşletmenin Fonksiyonları 7 Adettir.

 • Yönetim Fonksiyonu
 • Üretim Fonksiyonu
 • Pazarlama Fonksiyonu
 • Finans Fonksiyonu
 • İnsan Kaynakları Fonksiyonu
 • Halkla İlişkiler Fonksiyonu
 • Arge Fonksiyonu
Yönetim Fonksiyonu
Yönetim Fonksiyonu

Yönetim Fonksiyonu

İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan yönetimin temel özelliği, çeşitli disiplinler tarafından geliştirilmiş bilgilerin ve analitik yöntemlerin birleştirilerek uygulanmasıdır. Yönetici işletmeyi bir bütün olarak ele almalıdır.  

Yönetim birtakım faaliyetlerden oluşan bir süreç olarak ele alınır ve ortak amaca ulaşma yolunda işbirliğidir. Anlam itibariyle yönetim ise, işletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi durumudur.

Planlama

Geleceğe yönelik gelişmelerin tahmin edilmesi, işletme amaçlarının ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesi durumudur. Nasıl, neler, ne zaman, ne maliyetlerle yapılacak sorularına cevap arar.

Örgütleme

İşletme yapısının oluşması, işlerin ve çalışanların belirlenmesi durumudur. Kim, neyi, hangi yetkilerle, hangi çevrede yapacak sorularına cevap arar.

Yöneltme

Grup halinde örgütü oluşturan insanları harekete geçirmeyi hedefler. İnsanlar amaçları gerçekleştirmeye nasıl yönlendirilecek sorusuna cevap arar.

Koordinasyon

Çalışmayı kolaylaştırıp, başarıyı sağlamak için çalışanların ve faaliyetlerin uyumlaştırılmasıdır. İnsanların ve işlerin uyumu sorusuna cevap arar.

Denetim

Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyip ona göre düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar. Amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı ve düzeltici tedbirlerin neler olduğu adlı sorulara cevap arar.

Yönetim fonksiyonunu bitirmeden önce, kısaca yönetim kademelerinden de bahsetmek istiyorum. Piramitin en üstünde, üst kademe yönetimi bulunur. Burada yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, genel koordinatör bulunur. Piramitin ortasında ise orta kademe yönetimi yer almaktadır. Burada ise bölüm müdürleri, fabrika müdürü, daire başkanı, şube yöneticisi, idare amiri bulunur. Piramitin en altında ise alt kademe yönetimi bulunmaktadır. Burada ise, şef, amir, nezaretçi, formen, ustabaşı, usta, baş kalfa vs. bulunur.

Üretim Fonksiyonu
Üretim Fonksiyonu

Üretim Fonksiyonu

İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan üretim, beşeri ve maddi faktörlerin mal ve hizmetlere dönüştürülme sürecini ifade eder. Çeşitli işletme kaynaklarının (hammadde vs) girdi olarak yer aldıkları üretim sürecinin sonunda çıktıya dönüşerek kişi veya kurumların ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetlere dönüşürler.

Burada önemli varsayılan kavramlardan biri olan üretim yönetimi ise, işletmede bulunan malzeme, makine, insan gücü vs. gibi kaynakların belirli miktarlarda mamulün istenilen kalitede, istenilen zamanda, en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.

Üretim konusunda bahsetmek istediğim son alt başlık ise Başabaş Analizleridir. İşletmelerde kar’ın çok önemli olduğundan işletmenin amaçları kısmında bahsetmiştim. Başabaş analizleri de aslında bununla alakalı. Basitçe anlatacak olursak başabaş noktası, işletme bir işe kalkışırken harcanacak kaynaklarla ve emekle, o işten elde edilecek faydanın eşit olduğu noktaya denir. Bu noktadan sonra faaliyetlere devam edildiğinde ise karlılık ortaya çıkar. Bu sebeple başabaş noktasını doğru hesaplayabilmek işletmeler için önemlidir ve işletmelere fayda sağlar. Sonuçta bir işe kalkındığı zaman, katlanılan maliyetle, elde ettiğiniz gelirin eşitlendiği noktayı hızlıca bulmak, işletmenin devamlılığı için büyük arz taşımaktadır.

Pazarlama Fonksiyonu
Pazarlama Fonksiyonu

Pazarlama Fonksiyonu

İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan pazarlama, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir değiş tokuş işlemidir. Günümüzde pazarlama, müşteri odaklıdır ve müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması ve müşteriyi memnun etme temeline dayanır. Pazarlama sadece mevcut malların üreticiden tüketiciye satışı değildir. Üretim öncesinde başlayan pazarlama faaliyetleri ‘satış’ ve ‘satış sonrası’ olmak üzere aşamalardan oluşur.  Diğer bir önemli husus da, başlıca pazarlama faaliyetleri olarak, ihtiyaç karşılayacak malların, hizmetlerin ve fikirlerin; geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması açık bir şekilde görülmektedir.

Bunun yanında, pazarlama araştırma sürecinde çeşitli işleri gösteren aşamalarsa en basit haliyle şu şekildedir:

 1. Problemin tanımlanması
 2. Araştırma planının yapılması
 3. Planın uygulanması: veri toplama ve analiz
 4. Araştırma bulgularının yorumu ve raporlanması

3 tane Pazar çeşidi vardır. Bunlar tüketici pazarları, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlardır. Pazar çeşitlerini kategorize etmek kolaylık sağlar.

Pazarlama Karmasının Oluşturulması

Pazarlama Karması 4 adettir.

 • Mamul
 • Fiyatlandırma
 • Tutundurma
 • Dağıtım

Mamul, pazara sunulacak mal hizmet veya fikirlerin tasarımını ifade eder. Pazara sunulacak olan mamullerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü vs. gibi unsurlar göz önünde bulundurularak hedef pazara uygun bir biçimde planlanmalıdır. Fiyatlandırma, mallara fiyat konması, ödeme şartları gibi hususları ifade eder. Tutundurma, kişisel satış, reklam, tanıtma gibi doğrudan pazarlamadan oluşan satış arttırma çabalarını ifade eder. Son olarak dağıtım ise, tüketicilere malları hangi dağıtım kanallarıyla gönderileceğini, ne şekilde, nerede ve hangi zamanda hazır hale geleceğini ifade eder.

Son olarak ise, bir mamulün hayat seyrinin dört dönemden geçtiğini belirtmek istiyorum (ürün- yaşam eğrisi). Bu aşamalar, sunuş, büyüme, olgunluk ve gerileme olarak ifade edilmektedir.

Finans Fonksiyonu
Finans Fonksiyonu

Finans Fonksiyonu

İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan finans ise, ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlar altında sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili olan faaliyetler bütününe denir. İşletmede finansman fonksiyonunu yerine getirecek olan finans yöneticisi, temel olarak gerekli fonları en uygun şartlarda elde etmek ve en etkin biçimde kullanmakla görevli olan kişidir.  Finansal yönetim bir işletmenin tüm yönetiminin bölünmez bir parçasıdır aslında.

Finansal analiz yapmak için oranlarla beraber, dört farklı yöntemden yararlanılır. Bunlar:

 1. Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi Yöntemi
 2. Dikey Yüzdeler Yöntemi
 3. Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
 4. Oran Analiz Yöntemi

5 Finansal Oran Türü

Likidite Oranları

Bu oran, işletmenin yıl içinde paraya çevrilebilme ve gerekli ödemeleri hızlı bir şekilde yapabilme yeteneğini belirler. Likidite oran çeşitleri, cari oran, asit-test oranı ve nakit oranıdır.

Faaliyet Oranları

Bu oran, işletmenin kaynaklarını ne ölçüde kullandığını gösteren orana denir. Alacakların devir hızı oranı, stok devir hızı oranı, çalışma sermayesi devir hızı oranı, aktif devir hızı oranı bu oranlardandır.

Kaldıraç Oranları

Bu oran, işletmenin finansal yapısını, borç faiz giderini, sabit ödeme durumlarını gösterir. Borçlar/Toplam kaynaklar oranı, Kısa vadeli borçlar/ Toplam kaynaklar oranı, Borçlar/öz sermaye oranı, Gelirler/faiz giderleri oranı, Sabit değerler/ öz sermaye oranı bu oranlardandırlar.

Karlılık Oranları

Bu oranlar ise işletmenin kar edebilme yeteneğini gösteren oranlardır. Brüt satış karı/ net satışlar oranı, Faaliyet karı/ net satışlar oranı, Net kar/net satışlar oranı, Faaliyet karı/ aktif toplamı oranı, Net kar/ aktif toplam oranı, Net kar/ rantabilite oranı, karlılık oranlarındandır.

Borsa Performans Oranları

Bu oranlar yatırımcının, işletmenin hisse senetlerini değerlendirip, satınalma kararı vermesinde kullanılır. Fiyat-kazanç oranı, piyasa değeri- defter değeri oranı, hisse başına kar oranı bu oranlar arasında yer alır.

Finansal Planlama

Finansal yönetim, finansal planlama ile başlar. İşletmede bulunan finans yöneticisi, yapacağı finansal planlamayla geleceği tesadüfe bırakmamak ister ve bir takım tahmin ve değerlendirmeler yapar. Gelecekte beklenen gelirlerin, harcama ve nakit akışlarının düzenini belirler. Finansal plan işte bu yolda gereken tedbirleri önceden almaya yarayan bir hesap sistemidir aslında. Finansal planlamanın da esas itibariyle amaçları şunlardır:

 1. İşletme faaliyetleri için gerekli fonları sağlamak.
 2. Fon temininde finansal maliyeti minimum kılmak.
 3. İşletmenin finansal yapısını değişen koşullara uydurmak.
 4. Sağlanacak nakit fazlalıkları verimli kullanmak.
İnsan Kaynakları Fonksiyonu
İnsan Kaynakları Fonksiyonu

İnsan Kaynakları Fonksiyonu

 İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan insan kaynakları yönetimi günümüz işletmelerinin başarısında kilit bir rol oynamaktadır. İşletmede çalışacak olan kişileri seçmek, önemli ve zahmetli bir görevdir. Büyük sorumluluk getirir. Bu kişi, işe uygun işgörenleri bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, motive etme ve işletmede tutma gibi fonksiyonların yerine getirilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetiminin belli başlı fonksiyonları ise şunlardır:

 1. İnsan kaynakları planlaması
 2. İşgören bulma ve seçme
 3. Eğitim ve geliştirme
 4. Performans değerlendirme
 5. Kariyer planlama
 6. Ücret yönetimi
 7. Endüstri ilişkileri
 8. Sağlık ve güvenlik.
Halkla İlişkiler Fonksiyonu
Halkla İlişkiler Fonksiyonu

Halkla İlişkiler Fonksiyonu

İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan halkla ilişkiler, çağdaş yönetim anlayışının temel unsurlarındandır. İşletme ile, ilgili gruplar arasında iyi ilişkiler kurmayı amaçlayan bir yapıdır. İşletmenin ilişkili olduğu hedef kitleyi baz alır ve ilişkilerin kurulma noktasında büyük bir önemi vardır. Yani esasında, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının, ilişkide bulunduğu kimselerin anlayış ve sempatisini kazanmak için sürekli yaptığı faaliyetler bütününü ifade eder.

Halkla ilişkiler ciddi bir uzmanlık gerektirir, ve bununla beraber aslında bir yönetim görevidir.  Halkla ilişkiler kamuoyunun etkisinin ve öneminin farkındadır bu yüzden çeşitli gruplar arasındaki iletişimi düzenlemeyi hedefler. Hedef kitleleri değerlendirerek, hedef kitle davranışları hakkında yöneticilerini bilgilendirirler, yoğun bir araştırma yaparlar. Bunun yanında, halkla ilişkilerin amaçlarından da bahsetmek istiyorum. Bunlar:

 1. İşletme ile ilgili halk kesimlerine işletme hakkında bilgi vererek halkı aydınlatmayı amaçlar.
 2. Olumsuz izlenimleri, yanlış anlaşılmaları düzeltmek.
 3. Olumlu izlenim yaratmaya çalışmak ve toplum önünde imajını düzeltmek.
 4. Halkın isteklerini ihtiyaçlarını analiz ederek, halka yardımcı olmayı hedeflemek

Halkla ilişkilerde temel ilkeler ise, doğruluk-dürüstlük, inandırıcılık, tekrar ve planlılık üzerine kuruludur.  Bu her ilke çok önemlidir. Bunlara uygun davranılmalı ve bu doğrultuda ilerlenmelidir. Etkili bir halkla ilişkiler kampanyasının çalışması için de dört aşama olmaktadır. Bunlar; araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmedir.

Arge Fonksiyonu
Arge Fonksiyonu

Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu

İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan ARGE, yeni projeler hayata geçirilmeden önce, detaylı bir şekilde araştırma ve beklentileri karşılayacak şekilde geliştirme sürecine denir. Bu süreç, ürünü kullanıcılar ile buluşturmadan önceki gelişim sürecinin ilk aşamasıdır. ARGE aslında bilimsel ve teknik bilgilerin yeni uygulamalarda kullanımı olarak da bilinir. İşletmeler ar-ge’ye çok önem verirler. Özellikle büyük sanayi işletmeleri ar-ge’ye ve yeni mamul geliştirmeye çok önem vermektedirler. Araştırma geliştirme çalışmalarındaki temel amaç, ürün ve hizmetleri pazara sunmaktır. Diğer hedefi ise şirket karlılığını arttırmak için uğraşmaktır. Ar-ge de planlanan başarı uzun vadelidir. Yani kısa süre içerisinde kar istemek gibi bir hedefleri yoktur. Bunun yerine şirketin uzun vadede kar elde etmesini amaçlar. Ar-ge sayesinde şirket kalitesi de artar. Bunun yanında şirketlerin kurumsal bir kimlik kazanmasını da sağlar.

Ülkemizde bulunan başlıca araştırma ve geliştirme merkezleri şunlardır:

 1. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurumu
 2. TÜBİTAK
 3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 4. Türkiye Bilimler Akademisi
 5. TTGV
 6. Bilim- Teknoloji- Sanayi Tartışmaları Platformu
 7. Yüksek Planlama Kurumu
 8. Devlet Planlama Teşkilatı
 9. KOSGEB
 10. YÖK ve Üniversitelerarası Kurul

Yazımın sonuna geldik arkadaşlar. Bu yazımda işletme fonksiyonları konusunda çok detaya inmeden bahsetmek istedim. İşletmenin fonksiyonları, bir işletme için çok önem arz etmektedir ve işletme fonksiyonlarının işleyişleri, hangisinin daha iyi hangisinin daha kötü işlediğini belirlemek ona göre aksiyon almak çok mühimdir. Umarım size işletme fonksiyonları ve işletme fonksiyonlarının işlevleri konusunda doğru ve faydalı bilgiler verebilmişimdir. İşletme Bilimine Giriş adlı dersi 1.sınıftayken almıştım ve dersteki ana konular da işletme fonksiyonlarıydı. Çok severek dinlemiş dersten keyif almıştım. Siz okuyucularla da paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir şekilde okursunuz.

İlginizi Çekebilir: Acaba İşletme Bölümü Bana Uygun mu?

yagmurserinyel makalelerini beğendiniz mi? Sosyal medyada takip edin!
Başkalarına Fayda Sağla
Yorum Yok
Yorum İptal
Yorumlar: İşletme Fonksiyonları Nelerdir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Resim ekle - Yalnızca PNG, JPG, JPEG ve GIF desteklenir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Copyright © 2020 Öğrenci Blogları. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş Yap

Öğrenci Blogları'na Hoş Geldin

Gençlere değer katan içerikler üretiyoruz. Aramıza katılacağın için mutluyuz.
Giriş Yap

Gelişim için ilk adım. Boş vakitleri iyi değerlendirmek gerek.